عنایتی راد محمد جواد. 2016. “معیارهای تمایز حسن و قبح اخلاقی از نگاه آیات و روایات”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی 2 (4):39-62. https://doi.org/10.22037/bioeth.v2i4.14039.