اسماعیلی انور, و عباسی محمود. 2016. “تعالی اخلاق سازمانی در گستره نظام سلامت”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی 2 (4):11-38. https://doi.org/10.22037/bioeth.v2i4.14038.