شفعتی معصومه, و جواد زاهدی محمد. 2016. “بررسی الگوی‌های زیستی، روانی و اجتماعی رابطه پزشک و بیمار: گذر از الگوی زیست پزشکی”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی 2 (5):151-86. https://doi.org/10.22037/bioeth.v2i5.14032.