جاویدان فاطمه, دهقان محمدصادق, شمسی گوشکی احسان, و عباسی محمود. 2016. “تحلیل نظریه رشد اخلاقی کولبرگ با رویکرد قرآنی”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی 2 (6):11-48. https://doi.org/10.22037/bioeth.v2i6.13987.