حیدرزادهالهام, و مظفری‌زادهسجاد. 2016. “پیشگیری از جرایم زیست‌‌محیطی”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی 3 (7), 163-92. https://doi.org/10.22037/bioeth.v3i7.13979.