كاوندي سحر, و شاددل طيبه. 2016. “تأثير عوامل جغرافيايي بر اخلاق”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی 3 (9):89-121. https://doi.org/10.22037/bioeth.v3i9.13959.