كاونديسحر, و شاددلطيبه. 2016. “تأثير عوامل جغرافيايي بر اخلاق”. مجله اخلاق زیستی 3 (9), 89-121. https://doi.org/10.22037/.v3i9.13959.