ارسطوئی م.; بابایی د.; اکرامی ر. تحلیل مبنای مسئولیت مدنی ناشی از حوادث ورزشی حین عملیات ورزشی؛ تقصیر، مسئولیت نوعی یا فرض تقصیر!. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, [S. l.], v. 12, n. 37, p. 1–14, 2023. DOI: 10.22037/bioeth.v12i37.39141. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/39141. Acesso em: 1 دسامبر. 2023.