زاهد بابلان ع.; کاظمی س.; مهرآور گیگلو ش.; جاویدپور م. شناسایی مؤلفه‌های سرمایه اخلاقی در سازمان‌های آموزشی با استفاده از رویکرد کیفی فراترکیب. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, [S. l.], v. 12, n. 37, p. 1–14, 2023. DOI: 10.22037/bioeth.v12i37.38302. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/38302. Acesso em: 23 ژوئن. 2024.