کاظمیس.; چگینیح. حمایت کیفری از حیوانات اهلی حرام‌گوشت؛ از مبانی اخلاقی تا آسیب‌شناسی تقنینی و قضایی. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, v. 12, n. 37, p. 1-17, 13 نوامبر 2022.