وکیلیط.; ابن عباسیز.; حسنیم.; نجاریم. تاثیر عدالت سازمانی بر معنی‌داری شغلی و هویت ‌سازمانی با آزمون نقش میانجی مسؤولیت اجتماعی. مجله اخلاق زیستی, v. 11, n. 36, p. 1-14, 16 نوامبر 2021.