نصریع.; چاوشیم.; سلیمان حشمتر.; احسان‌پورس. معنای زندگی از نظر شوپنهاور و نیچه. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, v. 8, n. 27, p. 97-108, 10 نوامبر 2018.