عباسیم.; غلامین.; سهیل‌مقدمس. مبانی فلسفی حق بر فراموش‌شدن از منظر اخلاق زیستی. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, v. 7, n. 23, p. 7-15, 11 ژوئن 2017.