سادات حسینیا.; الحانیف.; خسروپناهع.; بهجت‌پورع. تبیین ضرورت استفاده از مفاهیم اسلامی در نظریه‌پردازی پرستاری. مجله اخلاق زیستی, v. 2, n. 4, p. 93-114, 25 سپتامبر 2016.