عنایتی راد م. ج. معیارهای تمایز حسن و قبح اخلاقی از نگاه آیات و روایات. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, [S. l.], v. 2, n. 4, p. 39–62, 2016. DOI: 10.22037/bioeth.v2i4.14039. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/14039. Acesso em: 25 فوریه. 2024.