حیدرزادها.; مظفری‌زادهس. پیشگیری از جرایم زیست‌‌محیطی. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, v. 3, n. 7, p. 163-192, 24 سپتامبر 2016.