كاوندي س.; شاددل ط. تأثير عوامل جغرافيايي بر اخلاق. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, [S. l.], v. 3, n. 9, p. 89–121, 2016. DOI: 10.22037/bioeth.v3i9.13959. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/13959. Acesso em: 20 می. 2024.