فلاحی ف.; مستقیمی ب.; آل کجباف ح.; حیدری ب. بررسی مفهوم سلامت در نظریه امنیت انسان. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, [S. l.], v. 5, n. 15, p. 127–162, 2016. DOI: 10.22037/bioeth.v5i15.13876. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/13876. Acesso em: 20 می. 2024.