علیزاده شوشتری ع., شبیری س., جمشیدی راد م., & محمدی ن. (2023). مطالعه کیفی مؤلفه‌های الگوی آموزش ادب محیط‌ زیستی از دیدگاه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, 13(38), 1–24. https://doi.org/10.22037/bioeth.v13i38.39275