ارسطوئی م., بابایی د., & اکرامی ر. (2023). تحلیل مبنای مسئولیت مدنی ناشی از حوادث ورزشی حین عملیات ورزشی؛ تقصیر، مسئولیت نوعی یا فرض تقصیر!. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, 12(37), 1–14. https://doi.org/10.22037/bioeth.v12i37.39141