زاهد بابلان ع., کاظمی س., مهرآور گیگلو ش., & جاویدپور م. (2023). شناسایی مؤلفه‌های سرمایه اخلاقی در سازمان‌های آموزشی با استفاده از رویکرد کیفی فراترکیب. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, 12(37), 1–14. https://doi.org/10.22037/bioeth.v12i37.38302