پاکزاد م., حلت‌آبادی فراهانی م., غفوری س., & خسروی طناک م. (2022). رشد اجتماعی دانش‌آموزان: نقش پیش‌بین هوش اخلاقی و فرهنگ مدرسه. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, 12(37), 1–11. https://doi.org/10.22037/bioeth.v12i37.38118