رحیمی کلور ح., & دهقانی قهنویه ع. (2023). تبیین نقش آمیخته بازاریابی اخلاقی در رابطه مصرف‌کننده با برند اخلاقی و هم‌آفرینی ارزش در شرایط کرونایی. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, 12(37), 1–14. https://doi.org/10.22037/bioeth.v12i37.35640