ضیافتی صباغ ز. (2023). اخلاق زیستی و حقوق بشر در شکل‌گیری نظام حقوق بهداشت جهانی. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, 12(37), 1–14. https://doi.org/10.22037/bioeth.v12i37.34664