رضایی ح., جعفری م., شیری ج., & رحمانی ف. (2021). مسؤولیت مدنی و کیفری ضابطین دادگستری در صورت نقض حقوق شهروندی. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, 8(1), 185–200. https://doi.org/10.22037/bioeth.v8i1.33068