وکیلیط., ابن عباسیز., حسنیم., & نجاریم. (2021). تاثیر عدالت سازمانی بر معنی‌داری شغلی و هویت ‌سازمانی با آزمون نقش میانجی مسؤولیت اجتماعی. مجله اخلاق زیستی, 11(36), 1-14. https://doi.org/10.22037/bioeth.v11i36.29798