نصریع., چاوشیم., سلیمان حشمتر., & احسان‌پورس. (2018). معنای زندگی از نظر شوپنهاور و نیچه. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, 8(27), 97-108. https://doi.org/10.22037/bioeth.v8i27.18936