عباسیم., غلامین., & سهیل‌مقدمس. (2017). مبانی فلسفی حق بر فراموش‌شدن از منظر اخلاق زیستی. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, 7(23), 7-15. https://doi.org/10.22037/bioeth.v7i23.16374