مصطفوی ح., شمسی گوشکی ا., & عباسی م. (2016). اخلاق در گردشگري سلامت. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, 2(4), 161–180. https://doi.org/10.22037/bioeth.v2i4.14044