عباسی م., رجبی ج., فروزنده م., منتظری م., نژاد سروری ن., & اسدی م. (2016). اخلاق زیستی از منظر ادیان غیر ابراهیمی. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, 2(4), 115–160. https://doi.org/10.22037/bioeth.v2i4.14042