سادات حسینیا., الحانیف., خسروپناهع., & بهجت‌پورع. (2016). تبیین ضرورت استفاده از مفاهیم اسلامی در نظریه‌پردازی پرستاری. مجله اخلاق زیستی, 2(4), 93-114. https://doi.org/10.22037/.v2i4.14041