صفایی س., عباسي م., & محقق داماد س. م. (2016). بررسی اصل احترام به خودمختاری در فقه و حقوق اسلامی. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, 2(4), 63–92. https://doi.org/10.22037/bioeth.v2i4.14040