عنایتی راد م. ج. (2016). معیارهای تمایز حسن و قبح اخلاقی از نگاه آیات و روایات. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, 2(4), 39–62. https://doi.org/10.22037/bioeth.v2i4.14039