اسماعیلی ا., & عباسی م. (2016). تعالی اخلاق سازمانی در گستره نظام سلامت. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, 2(4), 11–38. https://doi.org/10.22037/bioeth.v2i4.14038