شفعتی م., & جواد زاهدی م. (2016). بررسی الگوی‌های زیستی، روانی و اجتماعی رابطه پزشک و بیمار: گذر از الگوی زیست پزشکی. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, 2(5), 151–186. https://doi.org/10.22037/bioeth.v2i5.14032