جاویدان ف., دهقان م., شمسی گوشکی ا., & عباسی م. (2016). تحلیل نظریه رشد اخلاقی کولبرگ با رویکرد قرآنی. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, 2(6), 11–48. https://doi.org/10.22037/bioeth.v2i6.13987