حیدرزادها., & مظفری‌زادهس. (2016). پیشگیری از جرایم زیست‌‌محیطی. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, 3(7), 163-192. https://doi.org/10.22037/bioeth.v3i7.13979