كاوندي س., & شاددل ط. (2016). تأثير عوامل جغرافيايي بر اخلاق. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, 3(9), 89–121. https://doi.org/10.22037/bioeth.v3i9.13959