كاونديس., & شاددلط. (2016). تأثير عوامل جغرافيايي بر اخلاق. مجله اخلاق زیستی, 3(9), 89-121. https://doi.org/10.22037/.v3i9.13959