فلاحی ف., مستقیمی ب., آل کجباف ح., & حیدری ب. (2016). بررسی مفهوم سلامت در نظریه امنیت انسان. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, 5(15), 127–162. https://doi.org/10.22037/bioeth.v5i15.13876