(1)
اصغری شربیانی ع.; عطادخت ا.; حاجلو ن.; میکاییلی ن. همه‌گیرشناسی اختلال بی‌نظمی خلق اخلالگر در نوجوانان و مقایسه قضاوت اخلاقی افراد مبتلا و غیر مبتلا. BEJ 2023, 13, 1-11.