(1)
علیزاده شوشتری ع.; شبیری س.; جمشیدی راد م.; محمدی ن. مطالعه کیفی مؤلفه‌های الگوی آموزش ادب محیط‌ زیستی از دیدگاه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. BEJ 2023, 13, 1-24.