(1)
ارسطوئی م.; بابایی د.; اکرامی ر. تحلیل مبنای مسئولیت مدنی ناشی از حوادث ورزشی حین عملیات ورزشی؛ تقصیر، مسئولیت نوعی یا فرض تقصیر!. BEJ 2023, 12, 1-14.