(1)
علیزاده اقدم م.; کلهرنیا گل‌کار م.; کلهرنیا گل‌کار م. پیش‌بینی سلامت اجتماعی بر اساس عدالت اجتماعی با میانجی‌گری بی‌تفاوتی اجتماعی در بین شهروندان تهرانی. BEJ 2023, 12, 1-16.