(1)
زاهد بابلان ع.; کاظمی س.; مهرآور گیگلو ش.; جاویدپور م. شناسایی مؤلفه‌های سرمایه اخلاقی در سازمان‌های آموزشی با استفاده از رویکرد کیفی فراترکیب. BEJ 2023, 12, 1-14.