(1)
پاکزاد م.; حلت‌آبادی فراهانی م.; غفوری س.; خسروی طناک م. رشد اجتماعی دانش‌آموزان: نقش پیش‌بین هوش اخلاقی و فرهنگ مدرسه. BEJ 2022, 12, 1-11.