(1)
کاظمیس.; چگینیح. حمایت کیفری از حیوانات اهلی حرام‌گوشت؛ از مبانی اخلاقی تا آسیب‌شناسی تقنینی و قضایی. BEJ 2022, 12, 1-17.