(1)
مالمیر آ.; عباسی ح.; صریحی ر.; مجرد م. بررسی رابطه مدیریت مشارکتی و عملکرد سازمانی با میانجی‌گری اخلاق حرفه‌ای کارکنان. BEJ 2023, 12, 1-16.