(1)
رحیمی کلور ح.; دهقانی قهنویه ع. تبیین نقش آمیخته بازاریابی اخلاقی در رابطه مصرف‌کننده با برند اخلاقی و هم‌آفرینی ارزش در شرایط کرونایی. BEJ 2023, 12, 1-14.