(1)
ضیافتی صباغ ز. اخلاق زیستی و حقوق بشر در شکل‌گیری نظام حقوق بهداشت جهانی. BEJ 2023, 12, 1-14.